Available courses

B2 English

 • Teacher: Jamie Anderson
 • Teacher: Paul Cleverley
 • Teacher: Jasmijn de Bree
 • Teacher: Ryan Faulkner
 • Teacher: Moira Lewin
 • Teacher: Anna-Maria Muller
 • Teacher: christina nguyen
 • Teacher: Alice Odell Hunt
 • Teacher: Andre Oliveira
 • Teacher: Thomas Schafranek
 • Teacher: Magdalena Torres
 • Teacher: Guillem Vaquer Nebot
 • Teacher: michael wang

B1 English

 • Teacher: Jamie Anderson
 • Teacher: Paul Cleverley
 • Teacher: Jasmijn de Bree
 • Teacher: Ryan Faulkner
 • Teacher: Anna-Maria Muller
 • Teacher: christina nguyen
 • Teacher: Andre Oliveira
 • Teacher: Thomas Schafranek
 • Teacher: Guillem Vaquer Nebot
 • Teacher: michael wang

Pre-A1 English

 • Teacher: sarah alsamman
 • Teacher: Jamie Anderson
 • Teacher: Paul Cleverley
 • Teacher: Jasmijn de Bree
 • Teacher: Ryan Faulkner
 • Teacher: Anna-Maria Muller
 • Teacher: alex nezam
 • Teacher: christina nguyen
 • Teacher: Andre Oliveira
 • Teacher: isobel tilley
 • Teacher: liz tobin
 • Teacher: Magdalena Torres
 • Teacher: Guillem Vaquer Nebot
 • Teacher: abbie wilkins

A2 English

 • Teacher: Paul Cleverley
 • Teacher: Will Daly
 • Teacher: Jasmijn de Bree
 • Teacher: Ryan Faulkner
 • Teacher: Anna-Maria Muller
 • Teacher: christina nguyen
 • Teacher: Andre Oliveira
 • Teacher: Guillem Vaquer Nebot

A1 English

 • Teacher: sarah alsamman
 • Teacher: Jamie Anderson
 • Teacher: Paul Cleverley
 • Teacher: Brigitte Contomykolos
 • Teacher: Jasmijn de Bree
 • Teacher: Ryan Faulkner
 • Teacher: Theo Fromentin
 • Teacher: Sophie Garforth
 • Teacher: Anna-Maria Muller
 • Teacher: christina nguyen
 • Teacher: Andre Oliveira
 • Teacher: Mathieu Peyjo
 • Teacher: liz tobin
 • Teacher: Guillem Vaquer Nebot
 • Teacher: abbie wilkins